Armoede

Het werken aan een samenleving waarbinnen ieder recht heeft op kansen tot ontplooiing en toekomst. Kansen, niet één kans en dan is het over, maar kansen. Een mensenleven is onvoorspelbaar. Mensen stoten in hun leven op zaken, die men niet verwacht of voorzien had. Positief, maar ook negatief. Een dergelijke gebeurtenis bepaalt teveel de rest van het leven.

De Nederlandse maatschappij is te zeer gericht op pamperen, niet openlijk over spreken, onderdrukken van emoties. Dat veroorzaakt dat we liever mensen in een uitkering stoppen dan de werkelijke oorzaken boven water te krijgen, te benoemen, aan te pakken. Daarmee worden kansen verkeken.
Dat betekent niet dat alles maar naar buiten moet komen, maar zeker wel dat mensen recht krijgen op meer aandacht en, vanuit hun kunnen, op meer mogelijkheden om de dans te ontspringen.

Dat vereist anders kijken naar mensen in armoede. Dat vereist meer creativiteit bij bestuurders en politici. Dat vereist een dialoog tussen de betrokkenen en de overheid. Dat vereist dat we leren naar elkaar te luisteren en dat we elkaar met respect bejegenen. En het vereist, van alle partijen, een andere houding. (Lokalearmoedeconferentie)
Een voorbeeld.

Een kind in armoede is een moeder -en vader- in armoede! Want kinderarmoede aanpakken is een loze kreet, hoe goed het ook bedoeld moge zijn. Hoe kan een kind uit de armoede ontsnappen als de ouder(s) in de armoede blijft?

Binnen het nu beschreven speelveld zijn een aantal belangrijke aandachtspunten te benoemen:

  1. het erkennen van de bestaande en toenemende armoede in ons land
  2. het erkennen van het groeiende aantal werkende armen
  3. het erkennen van de uitzichtloosheid waarin een deel van de bevolking zich bevindt
  4. het erkennen van een groot probleem, nu en zeker in de zeer nabije toekomst, namelijk de snel stijgende energielasten
  5. werken aan de lokale situatie, zodat daarbinnen mensen in armoede meer participatiekansen krijgen (en die kunnen nemen).

Het (EAPN NL) heeft haar eigen definitie.
“Armoede is het ontbreken van zekerheden, zoals het ontbreken van betaalde arbeid, goede scholing en toereikende huisvesting, die mensen in staat stellen hun eigen verantwoordelijkheden te nemen en van hun fundamentele rechten gebruik te maken.
Dit wordt armoede als zekerheden op meerdere levensgebieden ontbreken -een duurzaam karakter hebben- en als kansen om zelf de aanwezige rechten op te eisen c.q. op te kunnen eisen worden aangetast.
Armoede is een fundamenteel kenmerk van onze hedendaagse maatschappij.”

 

Tags: , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Het Sociale Debat. All Rights Reserved.